PRÁVNE PORADENSTVO


Využite naše služby v nasledujúcich právnych oblastiach

OBCHODNÉ PRÁVO

Založenie a registrácia novej obchodnej spoločnosti, viac info tu...
Zaistenie bežného chodu spoločnosti a zabezpečenie likvidácie
Realizácia zmien v obchodných spoločnostiach (zmena názvu, sídla, štatutárnych orgánov,...) a zabezpečenie zápisu zmien údajov v obchodnom a živnostenskom registri
Rozdelenie, navýšenie a zníženie základného kapitálu
Zlúčenie spoločností
Rozdelenie spoločností
Profesionálna asistencia pri vyjednávaní s obchodnými partnermi a príprava právnej dokumentácie vrátane spracovania a prerokovania všetkých typov obchodných zmlúv
Vymáhanie pohľadávok z obchodného styku vrátane zastupovania v exekučnom konaní
Príprava valných zhromaždení a iných zasadaní orgánov
PRACOVNOPRÁVNE PORADENSTVO

Príprava, prípadne revízia pracovných zmlúv, dodatkov, dohôd o zmene pracovných podmienok
Príprava výpovede, dohody o skončení pracovného pomeru, okamžitého skončenia pracovného pomeru, oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe
Príprava dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Príprava upozornení a výziev zamestnancov v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny, neuspokojivého plnenia pracovných úloh a s tým súvisiace poradenstvo
Príprava dohody o hmotnej zodpovednosti, dohody o zrážkach zo mzdy
Podpora pri súdnych sporoch a vyjednávaní zo zamestnancami
Pracovnoprávne poradenstvo pri organizačných zmenách a iné
PRÁVNE SLUŽBY V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTI

Vyjednávanie a tvorba nájomných a kúpnych zmlúv
Odporučenie zaisťovacích nástrojov spojených s realitnými transakciami
Poradenstvo pri prenájme bytových a nebytových priestorov, podnikových a priemyselných nehnuteľností
Zastupovanie v komunikácii s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti nehnuteľností
Zastupovanie v súdnych sporoch ohľadom nehnuteľností a pri mimosúdnych pojednávaniach
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aktuálne platný Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov predstavil nové zákonné povinnosti pre prevádzkovateľov, právnické či fyzické osoby, ktoré spracovávajú osobné údaje (fyzické osoby iba v tom prípade, ak spracúvajú tieto osobné údaje na iný než súkromný účel).


Ponúkame Vám pomoc pri všetkých záležitostiach súvisiacich s ochranou osobných údajov v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a podľa špecifikácii klienta:

Špecifikácia informačných systémov
Príprava evidenčných listov k jednotlivým informačným systémom
Vypracovanie bezpečnostného projektu a bezpečnostných smerníc
Vykonanie poučenia oprávnených osôb
Zastupovanie klienta v komunikácii s Úradom pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Spoločnosť Tax Reliability s.r.o., Liptovská 366, 900 42 Miloslavov má uzatvorené Komplexné poistenie podnikateľov
za výkon odbornej profesie v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

© 2014 Tax Reliability s.r.o.