DAŇOVÉ PORADENSTVO


Naši odborníci Vám radi poskytnú tieto služby v oblasti daní a daňového poradenstva:

Zostavenie daňových priznaní k nasledujúcim druhom daní:


Daň z príjmov právnických osôb
Daň z príjmov fyzických osôb A – závislá činnosť
Daň z príjmov fyzických osôb B – (z podnikania, z prenájmu, z kapitálového majetku, z ostatných príjmov – prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, k hnuteľným veciam, prevod cenných papierov, podielu v obchodnej spoločnosti)
Daň z pridanej hodnoty
Daň z motorových vozidiel
Daň z nehnuteľností - (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov)
Daňové hlásenia a prehľady
Zastupovanie klienta pri daňovej kontrole a vo všetkých úkonoch voči správcovi dane
Daňové poradenstvo pri jednotlivých druhoch daní

Spoločnosť Tax Reliability s.r.o., Liptovská 366, 900 42 Miloslavov má uzatvorené Komplexné poistenie podnikateľov
za výkon odbornej profesie v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

© 2014 Tax Reliability s.r.o.